Popis aplikace

Všeobecný průmysl

Pokud nemůžete níže najít svou aplikaci, potom můžete vybrat možnost „Obecné“. Zde bude vybrán spínač pro zajištění přesného provozu a spolehlivých výstražných a bezpečnostních funkcí v průmyslových aplikacích pro neutrální média, jako jsou voda, olej, vzduch nebo pára.

Hydraulický agregát

Hydraulické jednotky jsou samostatná zařízení, na rozdíl od vestavěných napájecích zdrojů pro hydraulická strojní zařízení. Některé hydraulické jednotky jsou velká, pevně instalovaná zařízení, zatímco jiné jsou mobilnější. Mají hydraulickou nádrž s kapalinou, regulátory řídící velikost tlaku dodávaného k ventilu, přívodní a odlehčovací tlakové potrubí, čerpadlo a motor pohánějící čerpadlo. Tlak je řízen spínačem anebo snímačem.

Vodní čerpadlo

Čerpadla slouží k přesunu vody z jednoho místa na druhé; v některých případech slouží primárně pouze k přesunu vody, zatímco v jiných případech slouží i k vytvoření požadovaného tlaku. Tlakové spínače nebo snímače spustí čerpadlo, jakmile tlak v systému klesne pod nastavenou hodnotu. Pokud je v soustavě více čerpadel, spínače lze použít pro spuštění dalšího čerpadla, pokud je v systému zapotřebí více vody. Lze je rovněž použít pro zastavení čerpadla, pokud v sacím potrubí nebude dostatečný tlak, aby se čerpadlo ochránilo před během na sucho.

Hydrofor / Tlaková nádoba

Protože ve studnách jen zřídka existuje přetlak, je zapotřebí zařízení, které vyčerpá vodu ze studny. Studnové systémy jsou obvykle složeny ze samotné studny, čerpadla, tlakového spínače pro automatickou aktivaci čerpadla a tlakové nádoby. Čerpadlo dodává vodu ze studny do tlakové nádoby, kde se voda dočasně uloží. Tlaková nádoba potom zadržuje vodu, dokud nebude v domácnosti zapotřebí. Tlakové nádoby jsou obecně dodávány ve třech různých provedeních – se vzduchovým vakem, s membránou mezi vodou a vzduchem anebo bez vaku či membrány. Tlaková nádoba poskytuje okamžitý přístup k vodě ze studny, aniž by se muselo ručně spouštět čerpadlo. Spojení tlakové nádoby a tlakového spínače umožňuje automatický provoz čerpadla přerušovaným způsobem, kdy čerpadlo běží jen při aktivní poptávce po vodě. Tímto způsobem se zkracuje doba chodu čerpadla a zároveň se prodlužuje životnost čerpadla.

Přídavná jednotka

Pokud hlavní přívod vody neposkytuje dostatečnou dopravní výšku nebo průtok pro celkovou poptávku, jsou zapotřebí systémy pomocných čerpadel. Účelem aplikace je udržet konstantní tlak vody i při měnící se poptávce po vodě v průběhu dne. K regulaci tlaku je zapotřebí spínač.

Zavlažovací systémy

Existují různé techniky zavlažování, které se liší podle toho, jak je voda získaná ze zdroje rozváděna po poli. Obecným cílem je zajistit jednotný rozvod vody po celém poli tak, aby každá rostlina měla potřebné množství vody, tedy ani příliš velké a ani příliš malé. Existují různé typy zavlažovacích systémů: kapkové, postřikovací, otočné kolem osy, boční a podpovrchové. Tlak vody reguluje tlakový spínač.

Kompresor (1 fázový spínač)

Průmyslové odvětví výroby vzduchových kompresorů nabízí širokou řadu zařízení, od velmi malých jednotek používaných v lékařství a zubolékařství až po velmi velké průmyslové kompresory s příkonem v řádu kilowatt. Malé jednotky pracují nezávisle a používají se přímo na pracovištích. Větší jednotky mohou být buď centralizované (např. přívod do výrobního závodu s mnoha koncovými uživateli), anebo nezávislé (tzn. konkrétní jednotka na pracovišti). Z bezpečnostních důvodů je zapotřebí tlakový spínač pro monitorování provozního tlaku. V této části nabízíme jednofázové spínače.

Kompresor (3 fázový spínač)

Průmyslové odvětví výroby vzduchových kompresorů nabízí širokou řadu zařízení, od velmi malých jednotek používaných v lékařství a zubolékařství až po velmi velké průmyslové kompresory s příkonem v řádu kilowatt. Malé jednotky pracují nezávisle a používají se přímo na pracovištích. Větší jednotky mohou být buď centralizované (např. přívod do výrobního závodu s mnoha koncovými uživateli), anebo nezávislé (tzn. konkrétní jednotka na pracovišti). Z bezpečnostních důvodů je zapotřebí tlakový spínač pro monitorování provozního tlaku. V této části nabízíme třífázové spínače.

Parní kotle

Kotel nebo parní generátor je zařízení, které se používá pro výrobu páry tepelným ohřevem vody. Přestože konkrétní definice jsou poněkud volnější, dá se říct, že starší parní generátory byly obvykle nazývány kotle a pracovaly při nízkém až středně velkém tlaku (0,069–20,684 bar; 6,895–2 068,427 kPa), avšak při vyšších tlacích se obvykle hovořilo o parních generátorech. Kotel nebo parní generátor se používají v místech, kde je zapotřebí zdroj páry. Forma a velikost závisí na oblasti použití: mobilní parní motory, jako např. parní lokomotivy, přenosné motory a silniční vozidla s parním pohonem, obvykle používají menší kotel, který tvoří nedílnou součást vozidla; pevně instalované parní motory, průmyslové instalace a elektrárny zase obvykle používají vetší samostatné zařízení pro výrobu páry, která je potrubím rozváděna k jednotlivým místům použití. Tlakový spínač zajišťuje přesný provoz a spolehlivé výstražné a bezpečnostní funkce.

Kotelna

V kotelnách, instalacích vyžadujících přesné monitorování páry / teplé vody, tepelných výměnících a v úpravnách napájecí vody je nezbytný. Regulátory tlaku Danfoss nabízejí spolehlivé monitorování a přesnou regulaci.

Ústřední topení

Předávací stanice pro soustavy dálkového vytápění vyžadují automatické monitorování tlaku a teploty vody pro zajištění spolehlivé dodávky nepřerušovaného dálkového vytápění.

Námořní aplikace

Když hovoříme o námořnictví, napadne nás celá loď. Loď obsahuje většinu aplikací používaných na pobřeží, které jsou však soustředěny na omezeném prostoru. Patří sem systémy počínaje odpadní vodou a konče výfukovými plyny. Přestože společnost Danfoss nabízí produkty vhodné pro řadu těchto aplikací, soustředíme se na zařízení umístěná ve strojovně a u pohonného systému a v jejich okolí. Spínače se v námořních aplikacích používají u motorů, pohonných systémů, vzduchových kompresorů, kotelen, úpraven paliva, olejových odlučovačů, spaloven, pomocných motorů a hydraulických jednotek.

Zpět