System beskrivelse

Generel industri

Hvis du ikke kan finde din applikation nedenfor, kan du vælge "Generel industri". Her vælges en pressostat, der sikrer nøjagtig drift og pålidelige alarm- og sikkerhedsfunktioner i industrielle applikationer til neutrale medier såsom vand, olie, luft eller damp.

Hydraulik

Hydrauliske strømforsyningsenheder er selvstændige enheder i modsætning til indbyggede strømforsyninger til hydraulisk maskineri. Nogle strømforsyningsenheder er store, stationære enheder, hvorimod andre er nemmere at flytte. De har en stor hydraulisk beholder, som indeholder væsken, regulatorerne, der giver brugerne mulighed for at styre det tryk, strømforsyningsenheden leverer til en ventil, trykforsynings- og aflastningsledningerne, en pumpe, og en motor til at drive pumpen. Trykket styres enten af en pressostat eller en føler.

Vandpumpe

Pumperne bruges til at flytte vand fra én position til en anden. I nogle tilfælde er hovedformålet blot at flytte vandet, og i andre tilfælde bruges pumperne også til at opbygge det ønskede tryk. Pressostater eller følere er beregnet til start af pumpen, hvis trykket i anlægget falder til under en forudindstillet værdi. Er der mere end én pumpe i sættet, kan pressostaterne bruges til at starte den næste pumpe, hvis der er brug mere vand i anlægget. De kan også bruges til at stoppe pumpen, hvis der ikke er noget tryk i sugeledningen, for at beskytte pumpen mod tørløb.

Hydrofore/tryktank

Eftersom brønde sjældent har et positivt tryk, skal der bruges udstyr til at trække vand fra brønden. Brøndanlægget består generelt af selve brønden, en pumpe, en pressostat til automatisk aktivering af pumpen og en trykbeholder. Pumpen sender vand fra brønden til trykbeholderen med henblik på midlertidig opbevaring. Vandet opbevares derefter i trykbeholderen, indtil det skal bruges i huset. Trykbeholdere fås generelt i tre forskellige versioner: en version med luftfyldt membran, en version med en plade mellem vandet og luften i beholderen og en version uden membran eller plade. Trykbeholderen giver øjeblikkelig adgang til brøndvand, uden at det er nødvendigt at starte pumpen manuelt. Kombinationen af trykbeholderen og pressostaten muliggør, at pumpen kan køre automatisk, således at den kun kører, når det er nødvendigt. Derved reduceres den tid, pumpen kører, og pumpens levetid forlænges.

Trykforøgersystemer

Der kræves pumpeanlæg med booster, når hovedvandledningen ikke kan levere tilstrækkelig løftehøjde eller flow til at opfylde det samlede behov. Formålet med applikationen er at opretholde et konstant vandtryk, selvom vandbehovet varierer i løbet af dagen. Der skal bruges en pressostat til at styre trykket.

Vandingssystemer

Der findes forskellige vandingsteknikker, og forskellen på dem er den måde, hvorpå vandet distribueres på marken Målet er som hovedregel at levere en ensartet vandmængde på hele marken, så hver plante hverken får for meget eller for lidt vand. Der findes følgende typer vandingsanlæg: Dryp-, sprinkler-, centerpivot-, parallel og rodvandingsanlæg. Pressostaten kontrollerer vandtrykket.

Luftkompressor (1-faset kontaktsæt)

Sektoren for luftkompressorer til industriel brug omfatter et kæmpe udvalg af udstyr lige fra meget små enheder til medicinsk og dental brug til meget store industrikompressorer i kilowattstørrelsen. Små enheder er selvstændige enheder og kører på anvendelsesstedet. Større enheder kan enten være centralt placerede enheder (f.eks. levering på en fabrik med mange slutbrugere) eller selvstændige enheder (der kun bruges til ét specifikt instrument). Af sikkerhedsmæssige årsager skal der bruges en pressostat til at styre anlægstrykket. I denne sektion kan vi tilbyde enfasede pressostater.

Luftkompressor (3-faset kontaktsæt)

Sektoren for luftkompressorer til industriel brug omfatter et kæmpe udvalg af udstyr lige fra meget små enheder til medicinsk og dental brug til meget store industrikompressorer i kilowattstørrelsen. Små enheder er selvstændige enheder og kører på anvendelsesstedet. Større enheder kan enten være centralt placerede enheder (f.eks. levering på en fabrik med mange slutbrugere) eller selvstændige enheder (der kun bruges til ét specifikt instrument). Af sikkerhedsmæssige årsager skal der bruges en pressostat til at styre anlægstrykket. I denne sektion kan vi tilbyde trefasede pressostater.

Dampkedler

En kedel eller dampgenerator er en enhed, der bruges til at skabe damp ved at anvende varmeenergi på vand. Selvom definitionerne er noget fleksible, kan man sige, at ældre dampgeneratorer kaldes kedler og kører ved lavt til mellemhøjt tryk (1-300 psi/0,069-20.684 bar; 6.895-2,068.427 kPa), mens man ved højere tryk normalt bruger termen dampgenerator. En kedel eller dampgenerator bruges, hvor der er behov for en dampkilde. Formen og størrelsen afhænger af applikationen: mobile dampmaskiner såsom damplokomotiver, transportable motorer og dampdrevne vejmaskiner bruger typisk en mindre kedel, der er indbygget i køretøjet, mens stationære dampmaskiner, industrielle installationer og elværker typisk har et større separat dampgenererende anlæg, der er tilsluttet brugsstedet via rør. Der bruges en pressostat til at sikre nøjagtig drift og pålidelige alarm- og sikkerhedsfunktioner.

Kedelrum

I maskinrum er nøjagtig overvågning af damp/varmtvandsapplikationer, varmevekslere og vandrensningsudstyr til fødevand ekstremt vigtigt. Danfoss pressostater sikrer pålidelig overvågning og nøjagtig regulering.

Fjernvarme

Fjernvarmeunits kræver automatisk overvågning af vandtrykket og -temperaturen for at sikre pålidelig levering af fjernvarme uden afbrydelse.

Marine

Når man bruger ordet marine, kommer man til at tænke på et helt skib. Et skib omfatter de fleste af de applikationer, som også findes på landjorden, bare på en mere begrænset plads. Applikationerne spænder fra spildevand til rensning af udstødningsgas. Selvom Danfoss har produkter, der er velegnede til mange af disse applikationer, koncentrer vi os om det udstyr, der er placeret i og omkring maskinrummet og drivsystemet. Der bruges pressostater i marineapplikationer på motorer, drivudstyr, luftkompressorer, kedler, brændstofbehandling, olieudskillere, forbrændingsovne, propeller og strømforsyningsenheder.

Luk