Sovelluskuvaus

Yleisteollisuus

Jos et löydä sopivaa vaihtoehtoa alta, voit valita kohdan "Yleinen Teollisuus". Tässä valitaan kytkin, jolla voidaan taata täsmällinen toiminta ja luotettavat hälytys- ja turvatoiminnot teollisuuden sovelluksissa, joissa käytetään neutraaleja aineita, kuten vettä, öljyä, ilmaa tai höyryä.

Hydraulikoneikko

Hydrauliset tehonlähteet ovat erillisiä laitteita, toisin kuin hydraulisten koneiden kiinteät tehonlähteet. Jotkin tehoyksiköt ovat suurikokoisia, paikallaan käytettäviä yksiköitä ja jotkin ovat myös siirrettävissä. Niissä on nestettä varten hydraulisäiliö sekä säätimet, joiden avulla säädetään tehonlähteen venttiilille syöttämän paineen määrää, paineensyöttö- ja vapautuslinjat sekä pumppu ja moottori tehon syöttämiseksi pumppuun. Painetta säädetään joko kytkimellä tai anturilla.

Vesipumppu

Pumppujen avulla siirretään vettä paikasta toiseen. Joissain tapauksissa pumppujen tärkein tehtävä on pelkkä veden siirtäminen, ja toisinaan pumppujen avulla myös muodostetaan tarvittava paine. Pumppu käynnistetään painekytkimen tai -anturien avulla, jos järjestelmän paine laskee esiasetetun arvon alapuolelle. Jos käytössä on useampi pumppu, kytkimellä voidaan käynnistää myös seuraava pumppu, jos järjestelmässä tarvitaan enemmän vettä. Laitteen avulla voidaan myös pysäyttää pumppu kuivakäynnin estämiseksi, jos imulinjassa ei ole painetta.

Hydrofor / painesäiliö

Koska kaivoissa on vain harvoin ylipainetta, veden ottamiseen kaivosta tarvitaan asianmukaiset laitteet. Kaivojärjestelmissä on yleensä itse kaivon lisäksi pumppu, painekytkin pumpun automaattista aktivointia varten sekä painesäiliö. Pumppu lähettää veden kaivosta painesäiliöön väliaikaista varastointia varten. Vesi pidetään painesäiliössä, kunnes sitä tarvitaan. Painesäiliöitä on yleensä kolmea eri mallia: ilmatäytteisellä kalvolla varustettu malli, malli, jossa on levy veden ja sisäpuolisen ilman välillä ja malli, jossa ei ole kalvoa eikä levyä lainkaan. Painesäiliö mahdollistaa välittömän pääsyn kaivoveteen ilman että pumppua tarvitsisi kytkeä päälle käsin. Painesäiliön ja painekytkimen yhdistelmän ansiosta pumppu pystyy toimimaan automaattisesti jaksoittain käyden vain tarvittaessa. Tämä myös vähentää pumpun käyntiaikaa ja pidentää siten sen käyttöikää.

Paineenkorotus

Apupumppausjärjestelmiä tarvitaan silloin, kun päävedensyöttöjärjestelmä ei pysty tarjoamaan riittävää virtausta. Sovelluksen tarkoituksena on ylläpitää tasainen vedenpaine, myös silloin, kun vedentarve muuttuu päivän aikana. Kytkintä tarvitaan paineen säätämiseen.

Kastelujärjestelmä

On olemassa useita kastelutekniikoita, ja ne eroavat toisistaan siinä, miten lähteestä saatu vesi jaetaan pellolle. Yleensä ottaen tavoitteena on syöttää vettä koko pellolle tasaisesti, siten että kaikki kasvit saavat tarpeeksi vettä – eivät liikaa, eivätkä liian vähän. Erilaiset kastelujärjestelmätyypit ovat seuraavat: pisara-, sprinkleri-, pyörintä-, sivuttais- ja pohjavesikastelujärjestelmä. Vedenpainetta ohjataan painekytkimellä.

Ilmakompressori (1 vaihe kytkin)

Ilmakompressorialalle on saatavilla valtava määrä erilaisia laitteistoja aina erittäin pienistä yksiköistä sairaanhoito- ja hammashoitoalan kompressoreihin, jotka toimivat kilowattiteholla. Pienet yksiköt ovat itsenäisiä järjestelmiä ja toimivat käyttöpaikassaan. Suuremmat yksiköt voivat olla joko keskitettyjä (eli ne ovat tehtaan käytössä ja palvelevat useita käyttötarkoituksia) tai itsenäisiä (eli ovat jonkin tietyn yksittäisen laitteen käytössä). Painekytkin on turvallisuuden kannalta tärkeä järjestelmän paineen valvonnassa. Tälle sektorille tarjoamme yksivaihekytkimiä.

Ilmakompressori (3 vaihe kytkin)

Ilmakompressorialalla on käytössä valtava määrä erilaisia laitteistoja aina erittäin pienistä yksiköistä sairaanhoito- ja hammashoitoalan kompressoreihin, jotka toimivat kilowattiteholla. Pienet yksiköt ovat itsenäisiä järjestelmiä ja toimivat käyttöpaikassaan. Suuremmat yksiköt voivat olla joko keskitettyjä (ovat siten tehtaan käytössä, ja niillä on useita käyttötarkoituksia) tai itsenäisiä (vain tietyssä yksittäisessä laitteessa). Painekytkin on turvallisuuden kannalta tärkeä järjestelmän paineen valvonnassa. Tälle sektorille tarjoamme kolmivaihekytkimiä.

Höyry boileri

Boileri tai höyrygeneraattori on laite, jolla tuotetaan höyryä kuumentamalla vettä. Vaikka määritykset ovatkin melko joustavia, voidaan sanoa, että vanhempia höyrygeneraattoreita kutsuttiin yleisesti boilereiksi, ja ne toimivat matalalla tai keskitason paineella (1–300 psi/0,069–20 684 bar; 6 895–2 068 427 kPa), mutta tätä suurempien paineiden kohdalla puhutaan yleensä höyrygeneraattorista. Boileria tai höyrygeneraattoria käytetään tapauksissa, joissa tarvitaan höyrynlähdettä. Laitteiston malli ja koko riippuvat sovelluksesta: siirrettävissä höyrykoneissa, kuten höyryvetureissa, siirrettävissä moottoreissa ja höyrykäyttöisissä tieajoneuvoissa käytetään yleensä pienempää boileria, joka muodostaa keskeisen osan ajoneuvoa, ja paikallaan käytettävissä höyrymoottoreissa, teollisuuden kokoonpanoissa ja voimalaitoksissa on yleensä suurempi erillinen höyryntuottolaitos, joka on liitetty putkijärjestelmällä käyttökohtaansa. Painekytkimen avulla voidaan varmistaa järjestelmän täsmällinen toiminta ja luotettavat hälytys- ja turvatoiminnot.

Kattilahuone

Pannuhuoneissa höyryä tai kuumaa vettä käyttävien laitteistojen, lämmönvaihtimien ja vedenkäsittelylaitteistojen toiminnan täsmällinen seuraaminen on erittäin tärkeää. Danfossin paineensäätimet mahdollistavat laitteistojen toiminnan luotettavan seuraamisen ja tarkan säätämisen.

Kaukolämpö

Kaukolämpöasemissa tarvitaan vedenpaineen ja lämpötilan automaattista valvontaa keskeytyksettömän lämmönjakelun takaamiseksi.

Marine

Laivajärjestelmistä puhuttaessa mieleen tulee usein kokonainen laiva. Laivassa onkin useimmat samat sovellukset kuin maissa sijaitsevissa laitoksissa, mutta vain pienemmässä tilassa. Käytettäviä sovelluksia ovat mm. jäteveden- ja pakokaasunkäsittelylaitteistot. Vaikka Danfossin valikoimissa on moniin näihin käyttötarkoituksiin soveltuvia tuotteita, keskitymme konehuoneeseen ja propulsiojärjestelmään sijoitettuihin laitteistoihin. Kytkimiä käytetään laivojen moottoreissa, propulsiojärjestelmissä, ilmakompressoreissa, boilereissa, polttoaineenkäsittelyjärjestelmissä, öljynerottimissa, polttouuneissa, ohjauspotkureissa ja tehonlähteissä.

Kiinni