Applikationsbeskrivning

Generell Industri

Om du inte hittar ditt tillämpningsområde nedan kan du välja General Industry (Allmän industri). Här väljs en strömställare som ger exakt drift och tillförlitliga larm- och säkerhetsfunktioner i industriella tillämpningar för neutrala medier som vatten, olja, luft och ånga.

Hydrauliska Powerpacks

Hydrauliska strömförsörjningsenheter är fristående enheter, i motsats till den inbyggda strömförsörjningen i hydrauliska maskiner. En del strömförsörjningsenheter är stora stationära enheter och andra har ett mer flyttbart format. De har en hydraulisk reservoar som inhyser vätskan, reglage som låter användarna kontrollera den mängd tryck som strömförsörjningsenheten levererar till en ventil, tryckframledningar och -returledningar, en pump och en motor som strömsätter pumpen. Trycket kontrolleras antingen med en strömställare eller en givare.

Vattenpump

Pumpar används för att förflytta vatten från ett läge till ett annat. I en del fall är huvudsyftet enbart att förflytta vattnet och i andra fall används pumparna även för att bygga upp ett önskat tryck. Tryckströmställare eller -givare används för att starta pumpen om trycket i systemet faller under ett förinställt värde. Om det finns fler pumpar än en i uppsättningen kan strömställarna användas för att starta nästa pump om det behövs mer vatten i systemet. Kan även användas för att stoppa pumpen om det inte finns något tryck i sugledningen för att skydda pumpen mot torrkörning.

Hydrofor / Trycktank

Eftersom brunnar sällan har ett positivt tryck krävs det utrustning för att hämta upp vattnet från brunnen. Brunnssystem består vanligtvis av själva brunnen, en pump, en tryckströmställare för automatisk aktivering av pumpen samt en trycktank. Pumpen skickar vatten från brunnen till trycktanken där det lagras tillfälligt. Trycktanken håller sedan kvar vattnet tills det behövs i huset. Trycktankar finns vanligtvis i tre olika varianter, sådana med en luftfylld blåsa, sådana med en membran mellan vattnet och luften inuti och sådana utan vare sig blåsa eller membran. Trycktanken ger omedelbar åtkomst till brunnsvatten utan att man behöver sätta igång pumpen manuellt. Kombinationen med trycktank/tryckströmställare gör att pumpen kan drivas automatiskt på ett intermittent sätt, och köras enbart när den behövs. Detta minskar också den mängd tid som pumpen körs och ökar därigenom pumpens livslängd.

Tryckstegringssystem

Ett kit som ökar trycket i pumpsystem krävs när huvudvattenkällan inte ger tillräckligt med fallhöjd eller flöde för att fylla det totala behovet. Syftet med den här tillämpningen är att upprätthålla ett konstant vattentryck även om vattenbehovet förändras under dagen. En strömställare krävs för att kontrollera trycket.

Bevattningssystem

Det finns olika typer av konstbevattningstekniker och dessa skiljer sig åt med avseende på hur vattnet som hämtas från källan fördelas över fältet. I allmänhet är målet att förse hela fältet med lika stor mängd vatten, så att varje planta får så mycket vatten den behöver, och varken för mycket eller för lite. Följande typer av konstbevattningssystem används: System för droppbevattning, sprinklerbevattning, centerpivåroterande bevattning, sidoförflyttande bevattning samt underbevattning. Tryckströmställaren kontrollerar vattentrycket.

Luftkompressor (1-fas switch)

Industrisektorn för luftkompressorer omfattar ett brett utbud av utrustning, alltifrån mycket små enheter avsedda för medicinsk och dental användning till mycket stora industriella kompressorer som arbetar i kilowatt-strömområdet. Mindre enheter är självförsörjande och arbetar på den plats där de används. Större enheter kan vara antingen centrala (t.ex. för att försörja en fabrik med många slutanvändare) eller fristående (specifika för viss utrustning). Av säkerhetsskäl krävs en tryckströmställare för att övervaka och styra systemtrycket. För det här området erbjuder vi 1-fasströmställare.

Luftkompressor (3-fas switch)

Industrisektorn för luftkompressorer omfattar ett brett utbud av utrustning, alltifrån mycket små enheter avsedda för medicinsk och dental användning till mycket stora industriella kompressorer som arbetar i kilowatt-strömområdet. Mindre enheter är självförsörjande och arbetar på den plats där de används. Större enheter kan vara antingen centrala (t.ex. för att försörja en fabrik med många slutanvändare) eller fristående (specifika för viss utrustning). Av säkerhetsskäl krävs en tryckströmställare för att övervaka och styra systemtrycket. För det här området erbjuder vi 3-fasströmställare.

Ångpannor

En ångpanna eller ånggenerator är en enhet som används för att skapa ånga genom att tillföra värmeenergi till vatten. Även om definitionerna är något flytande kan man säga att äldre ånggeneratorer vanligtvis kallades för ångpannor och arbetade vid lågt till medelhögt tryck (1–300 psi/0,069–20,684 bar; 6,895–2 068,427 kPa) men vid tryck som överskrider detta är det vanligare att tala om en ånggenerator. En ångpanna eller ånggenerator används när det krävs en ångkälla. Form och storlek beror på användningsområdet: mobila ångmotorer som ånglokomotiv, flyttbara motorer och ångdrivna fordon har vanligtvis en mindre panna som utgör en integrerad del av fordonet. Fasta ångmotorer, industriinstallationer och kraftverk har vanligtvis en större, separat ångalstrande anordning ansluten till användningspunkten via rörledningar. En tryckströmställare används för att reglera driften och ge tillförlitliga larm- och säkerhetsfunktioner.

Pannrum

I undercentralen är det viktigt med en exakt övervakning av ång-/varmvatteninstallationer, värmeväxlare och vattenbehandlingsutrustningen för det vatten som tillförs. Danfoss tryckkontroller ger tillförlitlig övervakning och exakt reglering.

Fjärrvärme

Fjärrvärmecentraler kräver automatisk övervakning av vattentrycket och -temperaturen för en tillförlitlig och störningsfri tillförsel av fjärrvärme.

Marin

När det handlar om man marina tillämpningar kanske man närmast tänker på ett helt fartyg. På ett fartyg återfinns de flesta av de tillämpningar som finns på land, men inom en begränsad yta. Tillämpningarna omfattar allt ifrån avloppsvatten till behandling av avgaser. Även om Danfoss har produkter som passar många av dessa tillämpningar riktar vi särskilt in oss på utrustning som finns placerad i och omkring motorrummet och framdrivningssystemet. Strömställare används i marina tillämpningar för motorer, framdrivning, luftkompressorer, ångpannor, bränslebehandling, oljeseparatorer, förbränningsugnar, mindre drivkraftsalstrare (trustorer) och strömförsörjningsenheter.

Stängd